Johannes 14:21 - BGT. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Uit de Bijbel belezen: Johannes 14:1-21) Gemeente van Jezus Christus, [intro: gevoelens bij de tekst] Leven uit de Bron – daar gaat het weer over vanmorgen. Zijn alle benodigdheden ingepakt? 15 1:15 Joh. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Literatuur: Bijbelstudies Christen zijn is een levenswijze Preken De Vader-Zoon relatie (Deel 7) Boekjes Johannes 14:21 - NBG. Matt. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. 7 En aan Filippus, dat wie Hem ziet, den Vader ziet. Ik ben het brood van het leven (Joh. En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Johannes 14, 6-14 Het Woord van God . 3:22. Johannes 14:26 helper: Of ‘trooster’, ‘iemand die aanmoedigt’, ‘pleitbezorger’, ‘voorspraak’, ‘verdediger’, ‘advocaat’. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Hebben we alle papieren bij ons? In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet. 3 Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus vertroost Zijn discipelen over Zijn weggaan tot den Vader, dewijl Hij ging om hun in Zijns Vaders huis woonplaats te bereiden. Vanmorgen horen echter juist we hoe… Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Er zijn verschillende verklaringen voor dit ‘oponthoud’ gezocht; zo zou het kunnen zijn dat er twee verschillende versies van de afscheidsrede (Johannes 13-14, … En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u, Vers 24; Joh. 10,11); Ik ben de verrijzenis en het leven (Joh. Johannes 14:1-31—Lees of download de Bijbel gratis. Gerelateerde info . maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. want de vorst van deze wereld komt en heeft geen, Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij, Meer informatie over Herziene Statenvertaling. 7:16; 8:28; 10:38; 12:49; 16:13; 17:21. 1:17 (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), Kol. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Een openbaring aan Johannes 14:1-20 14 Toen keek ik en zag het Lam + op de berg Sion + staan, en met hem 144.000. Johannes 14. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.' Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Näytä taustatietoa . Ik zal u niet als wezen achterlaten. Read verse in Statenvertaling (Dutch) 15:7; 16:24; Jak. Christus vertroost Zijn discipelen. Je houdt pas echt van Mij als je niet … Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. + Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader + geschreven. 8,12); Ik ben de deur (Joh. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. 5 Hij kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Wat een mooie kans! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 14. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik … 2 Waar mijn Vader woont, zijn vele huizen. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. Geloof nu ook in Mij. Johannes 14 « Johannes 13 ... 14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. 3 Daarom vertrok Hij uit Judea en ging weer naar Galilea. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. Daar mag je op vertrouwen. 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 1:19; 2:9 vol van genade en waarheid. 11,25); Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. 14 Jezus spreekt met de leerlingen Jezus brengt je bij de Vader. Het huis van de hemelse Vader. Lees Johannes 14 online (NBV) Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Op woensdag 25 november 2020 was Johannes 14:27 de Bijbeltekst van de dag. 5 Verklaart aan Thomas dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. 11:24; Luk. 14 1:14 Joh. Johannes 14:1-6 Het Woord van God . Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen. de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 17:6; Hand. En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren. Johannes 14. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. Jer. 13 1. Opties . Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 14,18) Toen de bekende Griekse filosoof Socrates stierf door ervoor te kiezen een gifbeker leeg te drinken bleven zijn leerlingen vertwijfeld, verweesd achter. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. , zou Ik het u gezegd hebben. Johannes 14 Johannes 14. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. Johannes 14 Johannes 14. Joh. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Johannes 14. 7:7; 21:22; Mark. Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? 5:3 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 1:5; 1 Joh. 4 Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn. Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017. 14. Read verse in Statenvertaling (Dutch) 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Johannes. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. Asetukset . Johannes 14, 1-14 (21) Pieter A. Elderenbosch, zaliger nagedachtenis, deelt in Het onderricht van de Messias (Boekencentrum 1976) vanaf Johannes 13, 18 tot en met 14, 31 de evangelietekst in in een aantal gesprekken: allereerst met een zwijgende Judas, dan met de vragenstellers Petrus, Tomas, Filippus en de andere Judas, afgesloten met een woord tot heel de kring om de tafel. Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 14,18) ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ (Joh. Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? Delen & Download. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven 1 Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Johannes 14. opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Jes. Staat er voldoende geld op de rekening? 14. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Jezus en de vrouw uit Samaria 1 De Heer Jezus hoorde dat de Farizeeërs hadden gehoord dat Hij méér leerlingen maakte en doopte dan Johannes. KR92 1 käännös. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. Raamattu 1992 (KR92) 13 Jeesus pesee opetuslasten jalat. Jullie geloven in God. Het huis des Vaders. 14 „Laat UW hart niet verontrust worden.+ Oefent geloof in God,+ oefent ook geloof in mij.+ 2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.+ Anders zou ik het U hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats+ voor U te bereiden. maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. Johannes 14: 6. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. 15 14:15 1 Joh. 2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. U vult het zelf maar in en herkent het wel. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. 1:31; 2:7 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond Matt. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom. en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom. Johannes 14. Wie op reis gaat, treft voorbereidende maatregelen. u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. In Johannes 14:3 zei Jezus: “…en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben.” Veel christenen denken dat dit vers betrekking heeft op de “opname”, waar Jezus ons voor de grote verdrukking zal ophalen. Johannes 14 Het Boek 1 "Laat uw hart niet bezwaard worden. 6,35); Ik ben het licht van de wereld (Joh. Huis te koop: Johannes Poststraat 14 3417 ER Montfoort. 15:13 18:4 Het was kort voor het pesachfeest. 5:12; 19:11. 12:26. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. In Johannes wordt na deze zin het betoog van Jezus vervolgd in Johannes 15-17 en volgt de gang naar Getsemane pas in 18:1. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 13 Jezus wast de voeten van de leerlingen. 21:21; Luk. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf. 14 1 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. 15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. 13 1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. 29:12; Matt. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. We hoorden eigenlijk vooral hoe het niet moet: niet leven uit eigen kracht, je hebt God nodig! NBV 1 bijbel. naar u toe. 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. Dit is een van de zeven of acht ‘IK ben woorden’ van Jezus in het evangelie van Johannes. Vorige maand hoorden we over Simson. 17:2; 2 Petr. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. 1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Johannes 14 Lutherbibel 2017 Jesus, der Weg zum Vater 1 Euer Herz erschrecke nicht! Johannes 14. Deze gemoderniseerde, keurig onderhouden woning met een volledig nieuw ingerichte tuin is zo te betrekken. 11:9; Joh. Want ik heb gezegd … 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. In dit vers wordt in het Grieks het aanwijzend voornaamwoord ekeinos gebruikt, dat mannelijk is en verwijst naar de helper, in het Grieks ook een mannelijk woord. 2 (Hij doopte trouwens niet Zelf, maar Hij liet dat door zijn leerlingen doen.) Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 2 Ik hoorde een geluid uit de hemel komen dat klonk als bulderend water en als zware donder. 6. de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, Joh. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. Niet als wezen (Joh. 13:1 . We lezen het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 14, verzen 1-14. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 14,6); Ik ben de ware wijnstok (Joh. 10,9); Ik ben de goede Herder (Joh. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. Dan mag Johannes als eerste zien wat hij zelf schrijft in hoofdstuk 1: En het Woord is vleesgeworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader) vol van genade en waarheid (Joh.1:14). 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Schrijf je in via DagelijksWoord.nl. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam. Johannes 14:7-14 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien. 1:16; Luk. Lezing: Johannes 14: 15 – 21. 7:14; Matt. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.
Schönheit Sprüche Zitate, Schlagzeug Lernen Erwachsene, Halloween Vorlagen Zum Basteln, The Coyotes New Vegas, Harry Potter Brettspiel Stein Der Weisen, Pflanzliche Mittel Gegen Angst Und Innere Unruhe, Storm Uhren 1374971,